2015 Rok půdy

Mezinárodní rok půdy

(1.3.15)

foto
Na 68. valném shromáždění OSN byl rok 2015 vyhlášen Mezinárodním rokem půdy.

Cílem Mezinárodního roku půdy je zvýšit povědomí a porozumění o významu půdy pro bezpečnost potravin a základních ekosystémových funkcí.

Konkrétní cíle jsou

• Zvýšit informovanost občanské společnosti a politiků o zásadním významu půdy pro život člověka

• Vzdělávat veřejnost o klíčové roli půdy v oblasti bezpečnosti potravin, klimatické změny, v základních ekosystémových službách, ve zmírnění chudoby a v udržitelném rozvoji

• Podporovat účinné nastavení politik a opatření pro udržitelné hospodaření a ochranu půdy

• Podporovat investice do udržitelného hospodaření s půdou, které zajistí jejím vlastníkům a uživatelům podporu pro zlepšení a zachování zdravé půdy

• Posílit iniciativy v souvislosti s Cíli udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals) a Rozvojové agendy pro roce 2015 (Post-2015 Agendy)

• Podporovat shromažďování a urychlené šíření informací o půdě a monitorování jejího stavu na všech úrovních (globální, národní i regionální)

Více na:  https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/232

foto
foto
foto