2015 Rok půdy

Mezinárodní rok půdy - publikace

(26.11.15)

foto

Asociace soukromého zemědělství vydala publikaci, kterou završuje oslavy Mezinárodního roku půdy.

Asociace soukromého zemědělství se přihlásila k Mezinárodnímu roku půdy mimo jiné i sérií slavností a seminářů, jejichž tématem byla půda a vztah sedláků k ní. Hovořilo se o významu půdy pro lidstvo, o nebezpečích, která ohrožují zemědělskou půdu, ať už je to její degradace spojená s nevhodným hospodařením, jako je vodní a větrná eroze; ztráta půdní úrodnosti; úbytek půdy zástavbou; zmíněna byla práva vlastníků i nájemců půdy. Na seminářích vystupovali odborníci, jejichž životním tématem je půda (zástupci VÚMOP Praha, VÚP Troubsko, ÚKZÚZ Brno, ČZU Praha či ČHMÚ Brno). Setkání měla jedno společné: komentovanou ukázku půdního výkopu, kde se účastníci mohli učit, jak hodnotit půdu, jak s ní zacházet. Publikace Mezinárodní rok půdy je podrobnou reportáží z těchto setkání. Zájemci si o ni mohou napsat do kanceláře ASZ: kancelar@asz.cz

Více na:  https://www.asz.cz/cs/mezinarodni-rok-pudy/seminare/krest-publikace-finalem-roku-pudy.html