2015 Rok půdy

Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy.

(26.8.15)

foto
Metodika vydaná Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. je určena pro všechny, kdo hospodaří na zemědělské půdě.

Základním cílem „Metodiky půdního průzkumu zemědělských pozemků určené pro vlastníky a pronajímatele půdy“ je zamezení poškození půdy nesprávným obhospodařováním pachtýřem a snižování její hodnoty. Metodika slouží vlastníkům půdy jako informační zdroj pro zjištění stavu zemědělské půdy v době uzavření a skončení pachtovní smlouvy prostřednictvím půdních průzkumů, na jejichž základě je možné vyhodnotit změny, které na pozemcích, resp. půdě nastaly. Pro poctivé pachtýře půdy je popis stavu půdy určitá ochrana před možnými neoprávněnými nařčeními ze strany vlastníků - propachtovatelů půdy, že byl jejich majetek nesprávným hospodařením poškozen. Půdní průzkum má za cíl základní popis stavu půdy na propachtovaném pozemku před a po skončení pachtu, přičemž závěry obou průzkumů by se neměly zásadním způsobem lišit. V případě zásadního zhoršení půdních charakteristik došlo k poškození půdy s nutností návrhu nápravných opatření směřujících k uvedení půdy do původního stavu nebo vyčíslení finanční kompenzace.

Metodika vychází z principů a metodik pedologických a jiných monitorovacích průzkumů, definuje okruh možných analýz včetně jednoznačné identifikace metod sloužících pro stanovení jednotlivých půdních parametrů. Metodický postup vychází z řešení výzkumného záměru MZE0002704902 „Integrované systémy ochrany a využití půdy, vody a krajiny v zemědělství a rozvoji venkova“ (50%) a projektů QJ1230056 "Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce" (25%) a QJ1320122 "Optimalizace managementu zalesňování zemědělské půdy ve vztahu ke zvýšení retenčního potenciálu krajiny" (25%).