2015 Rok půdy

Frymburská výzva - pokračování

(15.11.18)

foto

Shrnutí ze setkání odborníků, Frymburk, příspěvky přednášejících.

Ve dnech 15. - 16. října 2018 zorganizoval Bioinstitut seminář na téma Ekosystémové služby extenzivně obospodařovaných travních porostů v horských a podhorských oblastech, na který navazovalo setkání Ekosystémové funkce a ekosystémové služby zemědělsky obhospodařované krajiny.

Přinášíme zde výsledky tohoto setkání ve formě shrnutí, Frymburské výzvy a příspěvků jednotlivých odborníků, kteří se na textu podíleli.